صفحه اصلی / انتصابات

انتصابات

لیست انتصابات جدید مورخ ۹۵/۰۵/۱۶

 

همکاران بشرح ذیل به سمت رئیس امور مالیاتی شهر اصفهان منصوب گردیدند :

 

۱ – آقای هادی حبیبی ۲۰۱۲

۲ – آقای احمد ملکی ۲۰۰۳

۳ – آقای سید سعیدالدین مجیدی ۲۰۱۹

۴ – آقای حسین طاحونه ۲۰۰۴

۵ – آقای اصغر ابوفاضلی ۲۰۱۶

۶ – آقای مظاهر سعیدی ۲۰۱۱

۷ – آقای عبدالحسین صادقی ۲۰۰۷

 

همکاران بشرح ذیل به سمت رئیس گروه مالیاتی شهر اصفهان منصوب گردیدند :

 

۱ – خانم فاطمه سلطانی ۲۰۲۴۳

۲ – آقای سید جلال رضوی زاده ۲۰۱۶۱

۳ – آقای بهرام زمانی ۲۰۲۲۲

۴ – آقای اصغر توسلی ۲۰۰۴۴

۵ – آقای رضا محمد حسینی ۲۰۰۴۳

۶ – آقای مصطفی بنکدار ۲۰۰۶۱

۷ – آقای مصطفی اسحاقی ۲۰۳۱۲

۸ – آقای امید یزدان بخش ۲۰۰۵۱

۹ – آقای غلامرضا دهقانی ۲۰۰۳۲

۱۰- آقای مرتضی مسائلی ۲۰۰۸۴

۱۱- آقای رضا تیموری ۲۰۰۱۴

۱۲- آقای مسعود احتشامی ۲۰۰۵۳

۱۳- آقای علیرضا قاسمی ۲۰۰۹۵

۱۴- آقای حسین یزدانپناه ۲۰۱۸۲

۱۵- آقای مجتبی مستاجران ۲۰۱۹۲

 

همکاران بشرح ذیل به سمت رئیس گروه مالیاتی شهرستانها منصوب گردیدند :

 

۱ – آقای مجتبی اکبری اداره بادرود

۲ – آقای حسین رضایی اداره نائین

۳ – آقای حسین حق شناس اداره دولت آباد

۴ – آقای حسن ضیائی اداره دولت آباد

۵ – آقای محمد شیرازی پور اداره فلاورجان

 

جابجائی محل خدمت روسای امور مالیاتی شهر اصفهان

 

۱ – آقای سعید مهدی پور از ۲۰۰۹ به ۲۰۱۷

۲ – آقای امیر حسین مکتوبیان از ۲۰۰۴ به ۲۰۰۹

۳ – آقای احمد سلیمانی از ۲۰۱۱ به ۲۰۲۳

۴ – آقای حسین عابدینی از ۲۰۱۹ به ۲۰۲۲

۵ – آقای محمد کاردانپور از ۲۰۰۷ به ۲۰۴۰

۶ – آقای عبدالرضا تیموری از ۲۰۰۳ به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی

۷ – آقای عبدالحمید رضائی از ۲۰۱۶ به ۲۰۰۱

۸ – آقای حسینعلی صادقی از ۲۰۱۲ به ۲۰۳۱

۹ – آقای حسین مشکلانی از ۲۰۳۱ به ۲۰۰۲

۱۰- آقای محمد نجات بخش از ۲۰۲۶ به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی

۱۱- آقای حسن یاریان از ۲۰۲۳ به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی

۱۲- آقای احمد مرادمند از ۲۰۰۱ به ۲۰۱۵

 

جابجائی محل خدمت روسای امور مالیاتی شهرستانها

 

۱ – آقای محمد رمضان زاده از اردستان به دولت آباد

۲ – آقای مهران فاضل از دولت آباد به خمینی شهر

۳ – آقای مهدی کارشناس از خمینی شهر به نجف آباد