صفحه اصلی / تشکیلات سازمانی

تشکیلات سازمانی

 • معاون توسعه مديريت ومنابع
 • معاون امور اجرائي فناوري اطلاعات
 • معاون حسابرسی مالیاتی در هئتهاي حل اختلاف مالياتي
 • معاون حسابرسی مالياتي اشخاص حقوقی
 • معاون حسابرسی مالياتي اشخاص حقیقی
 • معاون مالياتي حسابرسی شهرستانها
 • معاون حسابرسی و رئيس امور مالياتي شهرستان نجف آباد
 • معاون حسابرسی و رئيس امور مالياتي شهرستان شاهين شهر
 • معاون حسابرسی و رئيس امور مالياتي شهرستان كاشان
 • معاون حسابرسی و رئيس امور مالياتي شهرستان مباركه
 • اداره حراست
 • اداره حقوقي
 • اداره روابط عمومي
 • ذيحسابي
 • اداره منابع انسانی و رفاه
 • اداره تداركات
 • اداره آموزش
 • واحد برنامه وبودجه
 • گروه امور اجرائي نرم افزار
 • گروه امور اجرائي سخت افزار
 • هيئت حل اختلاف مالياتي شماره ۱
 • هيئت حل اختلاف مالياتي شماره ۲
 • هيئت حل اختلاف مالياتي شماره ۳
 • هيئت حل اختلاف مالياتي شماره ۴
 • هيئت حل اختلاف مالياتي شماره ۵
 • هيئت حل اختلاف مالياتي شماره ۶
 • هيئت حل اختلاف مالياتي شماره ۷
 • هيئت حل اختلاف مالياتي شماره ۸
 • هيئت حل اختلاف مالياتي شماره ۹
 • هيئت حل اختلاف مالياتي شماره ۱۰
 • هيئت حل اختلاف مالياتي شماره ۱۱
 • هيئت حل اختلاف مالياتي شماره ۱۲
 • هيئت حل اختلاف مالياتي شماره ۱۳
 • هيئت حل اختلاف مالياتي شماره ۱۴
 • هيئت حل اختلاف مالياتي شماره ۱۵
 • اداره امورمالياتي ۲۰۱۱ :خيابان سپاه
 • اداره امورمالياتي ۲۰۱۲:خيابان سپاه
 • اداره امورمالياتي ۲۰۱۴:خيابان سپاه
 • اداره امورمالياتي ۲۰۱۵:خيابان سپاه
 • اداره امورمالياتي ۲۰۱۶:خيابان سپاه
 • اداره امورمالياتي ۲۰۱۸:خيابان سپاه
 • اداره امورمالياتي ۲۰۱۹:خيابان سپاه
 • اداره امورمالياتي ۲۰۲۰:خيابان سپاه
 • اداره امورمالياتي ۲۰۲۱:خيابان سپاه
 • اداره امورمالياتي ۲۰۲۲:خيابان سپاه
 • اداره امورمالياتي ۲۰۲۳:خيابان سپاه
 • اداره امورمالياتي ۲۰۲۴:خيابان سپاه
 • اداره امورمالياتي ۲۰۲۵:خيابان سپاه
 • اداره امورمالياتي ۲۰۲۶:خيابان سپاه
 • اداره امورمالياتي ۲۰۲۷:خيابان سپاه
 • اداره امورمالياتي ۲۰۲۸:خيابان سپاه
 • اداره امورمالياتي ۲۰۳۰:خيابان سپاه
 • اداره امور حسابرسی مالیاتی ۲۰۰۱
 • اداره امور حسابرسی مالياتي ۲۰۰۲
 • اداره امور حسابرسی مالياتي ۲۰۰۳
 • اداره امور حسابرسی مالياتي ۲۰۰۴
 • اداره امور حسابرسی مالياتي ۲۰۰۵
 • اداره امور حسابرسی مالياتي ۲۰۰۶
 • اداره امور حسابرسی مالياتي ۲۰۰۷
 • اداره امور حسابرسی مالياتي ۲۰۰۸
 • اداره امور حسابرسی مالياتي ۲۰۰۹
 • اداره امور حسابرسی مالياتي ۲۰۱۷
 • اداره امور حسابرسی مالياتي ۲۰۳۱
 • اداره امور حسابرسی مالياتي ۲۰۴۰
 • اداره امور حسابرسی مالياتي کوهپایه
 • اداره امور حسابرسی مالياتي هرند
 • اداره امور حسابرسی مالياتي ورزنه
 • اداره امورمالياتي شهرستان نطنز
  • اداره امورمالياتي شهرستان بادرو
 • اداره امورمالياتي شهرستان نايين
  • اداره امورمالياتي شهرستان خور
 • اداره امورمالياتي شهرستان گلپايگان
 • اداره امورمالياتي شهرستان فلاورجان
  • اداره امورمالياتي شهرستان پيربكران
 • اداره امورمالياتي شهرستان فريدن
  • اداره امورمالياتي شهرستان فريدونشهر
  • اداره امورمالياتي شهرستان چادگان
 • اداره امورمالياتي شهرستان شهرضا
  • اداره امورمالياتي شهرستان دهاقان
  • اداره امورمالياتي شهرستان سميرم
 • اداره امورمالياتي شهرستان خميني شهر
  • اداره امورمالياتي بخش درچه
 • اداره امورمالياتي شهرستان آران وبيدگل
  • اداره امورمالياتي بخش ابوزيد آباد
 • اداره امورمالياتي شهرستان اردستان
  • اداره امورمالياتي بخش زواره
 • اداره امورمالياتي شهرستان خوانسار
 • اداره امورمالياتي شهرستان تیران و کرون
 • اداره امورمالياتي شهرستان زرين شهر(لنجان)
  • اداره امورمالياتي فولادشهر
  • اداره امورمالياتي باغبهادران
 • ادارات امورمالياتي ۲۰۷۸ شهرستان نجف آباد
 • ادارات امورمالياتي ۲۰۷۸ شهرستان نجف آباد
 • بخش مهردشت
 • شهرستان علويجه
 • ادارات امورمالياتي شهرستان شاهين شهر
 • اداره امورمالياتي شهرستان ميمه
 • اداره امورمالياتي شهرستان برخوار (دولت آباد )
 • ادارات امورمالياتي ۲۰۸۶ شهرستان كاشان
 • ادارات امورمالياتي ۲۰۸۷ شهرستان كاشان
 • ادارات امورمالياتي ۲۰۸۸ شهرستان كاشان
 • اداره امورمالياتي شهرستان قمصر
 • اداره امورمالياتي شهرستان نياسر
 • اداره امورمالياتي شهرستان برزك
 • امور مالياتي ۲۰۸۴
اداره حراست
اداره حقوقي
اداره روابط عمومي